Algemene bepalingen

1. Alle rechtsverhoudingen tussen Inez De Rijcker met BTW nr 0840665742 (verder ‘Inez’), en de klant worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. U kunt Inez steeds bereiken via het e-mailadres [email protected] of via de telefoon op het nummer +32489373444 in geval van verdere vragen.


2. Privacy. De klant geeft Inez de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar klantenbestand. Inez streeft ernaar persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. Inez verwijst dienaangaande naar haar privacy policy, dewelke via de website kan worden geconsulteerd en geacht wordt integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden.

 

3.Intellectuele eigendom. Inez behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle door haar opgemaakte documenten (incl. notities) en materialen (zoals een online webinar, school) en dit ongeacht of hiervoor aan de klant kosten werden in rekening gebracht. De klant mag de overgemaakte uiteraard wel gebruiken en bekijken teneinde het beoogde resultaat te bereiken. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De klant is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal of andere op enigerwijze aan openbaar te maken, aan derden af te staan of in gebruik te geven.

 

Inez behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot publicatie op een website, een blog of Facebookpagina, zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn. Inez zal dergelijke informatie steeds zonder vermelding van naam van de klant weergeven.

 

4. Wijziging. Inez behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Deze algemene voorwaarden werden voor het laatste op 28/04/2020 aangepast. Op lopende overeenkomsten blijven evenwel de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

 

Bepalingen m.b.t. het individueel traject en groepstraject

5. Algemene voorwaarden. In geval van een individueel traject worden deze algemene voorwaarden ten laatste aan de klant ter aanvaarding overgemaakt bij de overhandiging van het plan van aanpak met offerte en maken integraal deel uit van het plan van aanpak met offerte. In geval van groepstraject worden deze algemene voorwaarden bij de uitnodiging tot definitieve inschrijving gevoegd en maken zij daar integraal deel van uit.

 

In geval van conflict tussen de het plan van aanpak met offerte, dan wel uitnodiging tot definitieve inschrijving enerzijds en de algemene voorwaarden anderzijds hebben de bepalingen van het plan van aanpak met offerte dan wel uitnodiging tot definitieve inschrijving voorrang.

 

6. Prijsbepaling.


Individueel traject:

 

Ten aanzien van particulieren zal de prijs steeds inclusief BTW zijn. Na een kennismakingsgesprek (30’) maakt Inez – indien overgegaan wordt tot het coachingtraject - een plan van aanpak op, krijgt de klant een inlogcode voor de online school waarin alle opgenomen coaching sessies worden geplaatst en eventueel ander werk- en oefenmateriaal


Groepstraject:

 

In geval van een groepstraject wordt een vast aantal sessies vastgelegd aan een vast tarief in euro voor de sessies samen (voor particulieren is de prijs inclusief BTW) zoals vermeld in de uitnodiging tot definitieve inschrijving/e-mail of de website.

 

7. Offerte De overhandiging van een plan van aanpak met offerte dan wel uitnodiging tot definitieve inschrijving door Inez is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht bij Inez en is slechts geldig ten aanzien van de persoon erin vermeld.

 

Individueel traject:


In geval van een individueel traject heeft een plan van aanpak met offerte een geldigheidsduur zoals vermeld staat op het plan van aanpak met offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van veertien (14) kalenderdagen na de datum van het plan van aanpak met offerte. Het omvat enkel de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, door onvoorziene omstandigheden of enige andere reden.


Groepstraject:


De uitnodiging tot definitieve inschrijving voor het groepstraject heeft een geldigheidsduur van vijf (5) kalenderdagen na de datum van de uitnodiging tot definitieve inschrijving voor het groepstraject of minder ingeval de uitnodiging minder dan vijf (5) kalenderdagen voor de start het groepstraject is verkregen.


8. Totstandkoming overeenkomst.

 

Individueel traject:

 

Elke overeenkomst komt pas tot stand na de betaling van de factuur door de klant of de ontvangst van het betaalde voorschot (indien van toepassing). Ter verduidelijking, deze algemene voorwaarden en afspraken gemaakt in het plan van aanpak/offerte blijven van toepassing op iedere verlenging, aanvulling of wijziging.

 

Groepstraject:

 

In geval van een groepstraject komt elke overeenkomst pas tot stand na de ontvangst van het inschrijvingsgeld door Inez. Inez zal de klant hiervan overeenkomstig berichten.

 

 

9. Confidentialiteit. Voor Inez staat respect en discretie centraal.

Zij zal nooit informatie van een klant, zonder voorafgaandelijk gevraagd, delen met derden.


10. Medewerking klant. Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen, verwacht Inez van de klant een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie. Inez kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de klant de factuur met betrekking tot het individuele traject niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte, laattijdige of onvolledige informatie van de klant.

 

11. Annulatieregeling.

 

Individueel traject:

 

Inez begrijpt dat er situaties kunnen voorvallen waardoor de klant een gemaakte afspraak wenst te annuleren. Bij annulering tot zeven (7) kalenderdagen voor de geplande sessie, moet de klant alsnog 10% van de prijs van de sessie(s) betalen. Bij annulering in de laatste zeven (7) kalenderdagen voor de geplande sessie, moet de volledige prijs betaald worden. Inez zal het reeds betaalde voorschot steeds terugbetalen in geval van annulatie door Inez bijvoorbeeld omwille van ziekte. Inez kan desgewenst evenwel ook vragen om de afspraak te verplaatsen naar een latere datum.

 

Groepstraject:

 

Inez verstaat dat er situaties kunnen voorvallen waardoor de klant een gemaakte afspraak wenst te annuleren. Bij annulering tot veertien (14) kalenderdagen voor het geplande groepstraject is de klant geen annuleringsvergoeding verschuldigd en zal het reeds overgemaakte inschrijvingsgeld integraal worden teruggestort. Bij annulering in de laatste veertien (14) kalenderdagen voor het geplande groepstraject, is steeds een vergoeding van vijftig (50) euro verschuldigd, maar zal het overige deel van het reeds overgemaakte inschrijvingsgeld integraal teruggestort worden.

Inez zal de klant het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetalen binnen de vijf (5) kalenderdagen na de geplande start van het groepstraject in geval het groepstraject niet kan doorgaan wegens te weinig inschrijvingen. Ook in geval van andere reden van annulatie door Inez zoals ziekte, zal Inez het reeds betaalde inschrijvingsgeld zo spoedig mogelijk terugstorten.


12. Betalingen. De facturen van Inez zijn betaalbaar op het rekeningnummer vermeld op de factuur, zonder korting. Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in EURO (voor particulieren inclusief BTW) 

Individuele trajecten:


De facturen van Nele zijn betaalbaar binnen de vijf (5) kalenderdagen na de factuurdatum en uiterlijk voor de volgende sessie. Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien Inez geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de klant.

 

Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend overeenkomstig de wettelijke rentevoet. Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met alle inningskosten van Inez verbonden aan de invordering van de schuld.


 

13. Opschorting/ontbinding. Inez en de klant hebben beiden uitdrukkelijk het recht de overeenkomst, op elk ogenblik, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden in de volgende gevallen:

- schending door de klant of Inez van de verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden en/of de offerte;

- ingevolge faillissement, onbekwaamverklaring, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de klant of Inez.


De opschorting/ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door Inez dan wel de klant worden medegedeeld. De opschorting/ontbinding brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen.

Overeenkomsten tussen Inez en de klant komen automatisch te vervallen in geval van overlijden van Inez dan wel de klant.

 

14. Beeldmateriaal. Tijdens een opdracht kunnen foto’s, video’s (op)genomen worden, dewelke Inez kan gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website of social media-kanalen. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat u hiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord kan evenwel op ieder moment worden ingetrokken.


15. Aansprakelijkheid. De cursussen/workshops/personal coachings gegeven door Inez zijn geen vervanging voor eventuele professionele therapeutische of medische hulp.

Alle coach trajecten, workshops en cursussen zijn bedoeld om de persoonlijke groei en het welzijn te bevorderen. Coaching is niet bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.


16. Overmacht. Alle elementen die, buiten de wil van Inez dan wel de klant, op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van Inez dan wel de klant de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot ziekte (met doktersbewijs), elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog zullen beschouwd worden als overmacht. Inez/de klant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan voorvermelde omstandigheden buiten zijn of haar wil of controle. Overmacht geeft Inez dan wel de klant daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

 

17. Splitsbaarheid. De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de klant en Inez, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene bepalingen.

 

18.Toepasselijke recht en rechtbank. Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen Inez en de klant. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, alsook uit iedere andere overeenkomst tussen Inez en de klant tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar Inez haar maatschappelijke zetel heeft.